Corporate Governance

Compliance Officer


Mr. Huang Xiaodi


Audit Committee

Mr. Yu Leung Fai (Chairman)

Mr. Gao Hongqi

Ms. Xu Shuang


Remuneration Committee

Mr. Gao Hongqi (Chairman)

Mr. Yu Leung Fai

Mr. Shum Ngok Wa


Nomination Committee

Ms. Xu Shuang (Chairman)

Mr. Gao Hongqi

Mr. Yan Jinghui